Жүзім ауруларының түрлері

Милдью немесе жалған ақ ұнтақ Plasmopara viticola Berl.et de Toni (Oomycetes класы, Peronosporales қатары). Милдью жҥзімнің ең кең тараған ауруы. Ауру ӛсімдіктің барлық жасыл мҥшелерін жапырақтарын, ӛркендерін, мҧртшаларын, гҥлшоғырын және жемістерін
Презентации » Биология » Жүзім ауруларының түрлері
Слайды презентации

Слайд 1
Жүзім ауруларының түрлері Милдью немесе жалған ақ ұнтақ Ақ ұнтақ

немесе оидиум Антракноз Дақты некроз Сұр шірік

Жүзім ауруларының түрлері Милдью немесе жалған ақ ұнтақ Ақ ұнтақ немесе оидиум Антракноз Дақты некроз

Слайд 2
Милдью немесе жалған ақ ұнтақ Plasmopara viticola Berl.et de Toni

(Oomycetes класы, Peronosporales қатары). Милдью жҥзімнің ең кең тараған

ауруы. Ауру ӛсімдіктің барлық жасыл мҥшелерін жапырақтарын, ӛркендерін, мҧртшаларын, гҥлшоғырын

және жемістерін залалдайды. Жапырақтардың жоғары жағынан сарғыш майлы дақтар байқалады. Ылғалды ауа райында жапырақтардың тӛменгі жағында ақ ҧнтақты ӛңез пайда болады. Біраз уақыттан соң жапырақтың зақымдалған ҧлпаларындағы дақтар қызғылт қоңыр тҥске боялады. Жас ӛркендер, гҥлшоғырлар ылғалды ауа райында жапырақтар сияқты ҧнтақты ӛңезбен қапталады. Ауа райы тым қҧрғақ болғанда гҥлшоғырлар мен жас жидектер қоңырланып солады. Жидектер ӛңез тҥзбей қоңырланады. Қоңырланған жидектер әжімденіп тҥсіп қалады. Ауру қоздырғышы ооспора тҥрінде ӛсімдік қалдықтарында және топырақта қыстап шығады. Мицелий тҥріндегі патогендер зақымдалған жидекте сақталуы мҥмкін. Кӛктемде қыстап шыққан мицелийден зооспорангийлер мен зооспоралар тҥзіледі.

Милдью немесе жалған ақ ұнтақ Plasmopara viticola Berl.et de Toni (Oomycetes класы, Peronosporales қатары). Милдью

Слайд 3
Аурудың дамуы кезінде жиі жаңбыр және оңтайлы температурада болса патоген

16 генерация беруі мҥмкін. Милдьюдің зияндылығы ӛте жоғары. Жапырақтардың

және ӛркендердің зақымдалуы ӛнімнің тӛмендеуіне және қанттылығына әсер етеді. Ауру

қысқы аязды кӛтере алмайтын жҥзім сабақтарын ӛте қатты зақымдайды. Милдьюға қарсы кҥресу шараларын жҥргізбесе ӛнім алу мҥмкін емес.

Аурудың дамуы кезінде жиі жаңбыр және оңтайлы температурада болса патоген 16 генерация беруі мҥмкін. Милдьюдің

Слайд 4
Ақ ұнтақ немесе оидиум - Uncinula necator Buril. (Ascomycetes класы,

Erysiphales қатары). Оидиум жҥзімнің барлық мҥшелерінде: жапырақтарында, ӛркендерінде, мҧртшаларында,

жидектерінде және гҥлдерінде дамиды. Аурудың алғашқы белгілері әдетте кӛктемде ӛркендеде

байқалады. Жапырақта дақтар екі жағында да дамиды. Зақымдалған жапырақтар қҧрғап, солып қалады. Жапырақтардың жаппай залалдануы жаздың екінші жартысында болады. Ауру ӛркендер нашар ағаштанады, оңай ҥсіп қалады. Жидектер мен жеміс сағағында да ақ ҧнтақтық белгілері байқалады Ерте зақымдалған жағдайда жидектер ӛсуін тоқтатып, солып қалады. Залалданған мҥшелерде саңырауқҧлақ қалтаспоралы клейстотеций тҥзеді. Қоздырғыштың қыста сақталуында клейстотеций маңызды рӛль атқарады. Мицелий тҥрінде қоздырғыш залалданған бҥршіктерде, қалың қабатты мицелий тҥрінде ӛркендерде қыстап шығады. Кӛктемде мҧндай бҥршіктерден жалау-ӛркендер дамиды. Бҧл жалау - ӛркендер саңырауқҧлақтың терең таралуында негізгі рӛль атқарады. Топырақ қуаңшылығымен әлсіреген ӛсімдіктер, жасыл ӛркендері жоқ бҧтақтар оидиуммен қатты залалданады. Аурудың таралуына оңтайлы жағдайлар - 70% -дан асқан ауа ылғалдылығы және 25 ºC аралығындағы температура.

Ақ ұнтақ немесе оидиум - Uncinula necator Buril. (Ascomycetes класы, Erysiphales қатары). Оидиум жҥзімнің барлық

Слайд 5
Антракноз – Sphaceloma ampelinum dBy. (Deuteromycetes класы, Melanconiales қатары). Ауруды

жетілмеген саңырауқҧлақ тудырады. Ылғалды және ыстық ауа райында қоздырғыш

ӛсімдіктің барлық жасыл мҥшелерін залалдайды. Ӛсімдіктің жапырақтарында алдымен ҧсақ қоңыр

дақтар пайда болады. Содан соң олар ҥлкейіп, кӛкшіл жиегі бар қоңыр тҥске айналады. Зақымдалған ҧлпалар жойылып тҥседі де жапырақтары тесіледі. Жапырақ қынаптарында да жараға айналатын осындай дақтар болады. Зақымдалған жидектерде дақтар домалақ пішінді. Алғашында олар қоңыр-кҥлгін, кейін кҥңгірт – кҥлгін, айналасы қара жиекпен қоршалған болады. Қатты залалданған жидектер солып қалады. Әсіресе ӛркендердің залалдануы ӛте қауіпті. Басында дақтар жапырақтарымен бірдей, бірақ кейіннен олар ҧзарып жараға айналады. Жаралар тереңірек таралып, ағаштанған ҧлпаларды да зақымдайды. Қатты залалданған ӛркендер тез сынып қалуға бейім келеді және ҥскіш болады. Осы ӛркендерде қоздырғыш мицелий тҥрінде сақталады.

Антракноз – Sphaceloma ampelinum dBy. (Deuteromycetes класы, Melanconiales қатары). Ауруды жетілмеген саңырауқҧлақ тудырады. Ылғалды және

Слайд 6
Дақты некроз - Rhacodiella vits Sterenb. (Deuteromycetes класы, Hyphomycetales қатары) Ауру

бірден анықталмайды. Ӛсімдіктер әлсіз, жапырақтары кішкентай, тҥйіндері жіңішке болады.

Ауру тым ӛршіп кетсе, кӛзшелер тҥзілмейді. Ауруды анықтау ҥшін сабақтардан

қабықтарын алу керек. Қабықтардың астында кҥңгірт қоңыр немесе қара дақтар кӛрінеді, соңында олар қоcылып кетеді. Зақымдалған ҧлпаларда саңырауқҧлақтар мицелийлердің топталуы кӛрінеді. Қоздырғыш зақымдалған ӛсімдіктің ҧлпаларында саңырауқҧлақ жіпшесі тҥрінде 87 сақталады. Кӛктемде қабықтарда конидийлер тҥзіледі. Саңырауқҧлақ қалталы стадияға да ауысуы мҥмкін. Бҧл жағдайда қалталы апотеций және қалтаспоралар қҧрылады. Кӛктемгі конидийлер мен қалтаспоралар алғашқы зақымдалуды тудыруы мҥмкін. Жҥзім сабақтарының қысқы тыныштық кезеңінде жоғары ылғалдылық және тӛменгі температура болғанда да дақты шірік дами алады

Дақты некроз - Rhacodiella vits Sterenb. (Deuteromycetes класы, Hyphomycetales қатары) Ауру бірден анықталмайды. Ӛсімдіктер әлсіз,

Слайд 7
Сұр шірік. Қоздырғыш: Botryts cinerea Pers. (Deuteromycetes класы, Hyphomycetales қатары).

Қоздырғышы жидектерді вегетацияның соңында, сонымен қатар тасымалдану және сақтау

кезінде залалдайды. Зақымдалуға, әсіресе әлсіреген және механикалық жарақаттанған ҧлпалар ҧшырайды.

Басында жидектердің зақымдалған жерінде зеңденеді, сонан соң бҥкіл ӛсімдікті қамтиды. Жидек дәмі қышқыл, жағымсыз иіске ҧшырайды. Ауру споралар арқылы таралады.

Сұр шірік. Қоздырғыш: Botryts cinerea Pers. (Deuteromycetes класы, Hyphomycetales қатары). Қоздырғышы жидектерді вегетацияның соңында,

Слайд 8
Жүзім сабақтар буынаралықтарының қысқаруы. Қоздырғыш: вирус. Ауруға шалдыққан жапырақтарда ашық-жасыл

ирек сызықтар, сақиналар және дақтар байқалады. Біртіндеп жапырақтар мен

жҥйкелерде терең ӛзгерістер пайда болады. Ауру әсерінен сабақтардың буынаралықтары қысқарады.

Залалданған бҧталарда жидектер аз тҥзіледі және ҧсақ болады. Вирус бӛлшектері дӛңгелектеу, диаметрі 30 нм. Инфекция кӛшеттермен қатар, Xiphinema index нематода арқылы таралады.

Жүзім сабақтар буынаралықтарының қысқаруы. Қоздырғыш: вирус. Ауруға шалдыққан жапырақтарда ашық-жасыл ирек сызықтар, сақиналар және

Слайд 9
Жүзім ауруларына қарсы күресу шараларының жүйесі Жҥзімдіктерде сау ӛсімдік материалдарын

егу. Антракноз, дақты некроз, вироз және бактериоздың белгілері бар

ӛсімдіктерді іріктеп жою. Жоғары және сапалы ӛнім алуға бағытталған агротехникалық

шаралардың барлық тҥрлерін қолдану. Әсіресе, минералды тыңайтқыш енгізу. Зақымдалған ӛркендерді шырпу. Ӛсімдік қалдықтарынан тазалау, қатар аралықтарын тырмалау керек. Маусым кезеңінде жҥзімдіктерде қауіпті ауруларға қарсы фунгицидтер қолдану қажет. Милдью ауруы таралған аудандарда фунгицидтерді енгізудің алғашқы мерзімдері келесі критерийлердің біреуін таңдайды: а) милдьюдің алғашқы инкубациялық кезеңінің аяқталуын болжау; б) аурудың алғашқы белгілерінің ерте пісетін сорттарынан табу; в) диаметрі 2-3 см жапырақ және 20-25 см сабақтың ӛсуі байқалғанда. Екінші ӛңдеуді гҥлденуге дейін 7-16 кҥн бҧрын қолданады. Ҥшінші ӛңдеуді гҥлденуден кейін бҥрку әдіспен ӛткізеді. Аурулардан қорғау ҥшін келесі фунгицидтерді қолданады: дитан М-45, акробат МЦ, ридомил МЦ, қорғасын хлортотығы және т.б. Бордос қоспасын осы мақсатта пайдаланғанда, концентрациясы 2 % болуы мҥмкін. Бҧл жас тҥйіндерді аурумен зақымдалуынан қорғау ҥшін таптырмайтын мҥмкіндік. Кейінгі ӛңдеулерді ауа райына және ауру таралуының сатысына байланысты жҥргізеді. Қҧрғақ ауа райында ӛңдеу жҧмыстарының арасындағы интервал 14-16 кҥнге дейін болуы мҥмкін. Жазғы жауын- шашын аз жылдары жҥзімдіктерде 5-7 фунгицидтермен ӛңдеу жҧмыстарын жҥргізеді, ал кӛп болғаны 10-12 рет жҥргізеді. Егер 88 жҥзімдіктерде оидиум дамыса, сҧр шірікке мынадай фунгицидтер қолданған жӛн: топаз, сапроль, фундазол, байлетон және т.б.

Жүзім ауруларына қарсы күресу шараларының жүйесі Жҥзімдіктерде сау ӛсімдік материалдарын егу. Антракноз, дақты некроз, вироз және
Чтобы скачать презентацию - поделитесь ей с друзьями с помощью социальных кнопок.